Monday, December 6, 2010

Masjid Al Nabawi (Madina) - HDR 1

1 comment:

 1. Ae Hamare Rab ! Hum Par Pakad Na Farma, Agar Hum Bhool Jaaen , Ya Chook Jaaen Ameen !
  Ae Hamare Rab !Aur Hum Par Aur Is Pyaare Bande Par Bi Koi Sakht Hukm Na Bhej, Jaise Humse Pehle Logon Par Aap Ne Bheja Tha Ameen !
  Ae Hamare Rab!
  Aur Hum Par Aur Yeh AlbumIslam Baane Wale Ke Upar Aisa Baar “Dunya Ya Aakhirat Mein “ Na Daal Ko Hum Bardaasht Na Karsaken Humse Darguzar Farma Aur Hum Ko Baksh De, Hum Par Rahem Farma, Aap Hamare Kaar-Saaz Hain Aur Hamen Kaafiron Par Ghalba Aur Nusrat Ata Farma Ameen !!!

  Aye Allah Is Bande Ko Aur Mujhe Kamil Imaan Naseeb Farma Aur Poori Hidayath Farma. Ameen !

  ReplyDelete