Tuesday, July 26, 2011

Qiyaam


1 comment:

  1. Ae Hamaare Rab ! Yeh Jo Bi Hai Apki Aayat Hume Parh Parh Kar Sunaa Raha Hai, Hume Kitaab Aur Daanayi ki Baatein Sikhaaya Kare , Aur hamare Dilon Ko Paakiza Kardiya Kare, Ameen ! Bila Shuba Tu Bada Zabardast Ghalib Aur Badi Badi Hikmaton Waala Hai ..

    Ae Hamare Rab !

    Hume Panch(5) Waqt Ki Namaz Padhne wala baana Aur Is Bande Ko Bi Aur Tamam Momineen Bhai Behan Ko Bi Ameen !

    ReplyDelete